فرانکلین فرار می کند

فرانکلین فرار می کند

Franklin runs away