فرانکلین به بیمارستان می رود

فرانکلین به بیمارستان می رود

Franklin goes to the hospital